Artikel 1: Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: onderneming De Gordiaanse Knoop, verder te noemen De Gordiaanse Knoop
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon van wie De Gordiaanse Knoop een mondelinge of schriftelijke opdracht aanvaardt; en/of met wie De Gordiaanse Knoop een rechtsgeldige overeenkomst sluit;
c. Particuliere cliënt: iedere natuurlijke rechtspersoon die – hetzij mondeling, hetzij schriftelijk overeengekomen – bij De Gordiaanse Knoop een training, coaching, opleidings-traject en/of mediation afneemt op basis van een rechtsgeldige mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
d. Overeenkomst: iedere rechtsgeldige overeenkomst die tussen De Gordiaanse Knoop en één of meerdere opdrachtgever(s) tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van de betreffende overeenkomst.
e. Producten: alle zaken en diensten, waaronder mede begrepen adviesverlening, welke onderwerp zijn van de betreffende overeenkomst;
f. Opdracht: iedere opdracht aan De Gordiaanse Knoop verstrekt;
g. Partijen: de partijen ten tijde van het sluiten van een overeenkomst, als bedoeld in lid d. van dit artikel.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Alle leveringen van zaken en diensten worden geacht te zijn geschied ter plaatse waar De Gordiaanse Knoop is gevestigd.
2.2 Alle aanbiedingen van De Gordiaanse Knoop, alsmede diensten, overeenkomsten, werkzaamheden en adviezen worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met De Gordiaanse Knoop overeengekomen te worden. De hier bedoelde Algemene Voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij de contractpartijen.
2.3 Indien De Gordiaanse Knoop met de opdrachtgever een overeenkomst is aangegaan, waarbij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze Algemene voorwaarden tevens van toepassing op eventuele door de opdrachtgever andere mondelinge, telefonische, schriftelijke, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van De Gordiaanse Knoop. 2.4 Tenzij zulks uitdrukkelijk door de De Gordiaanse Knoop schriftelijk is aanvaard, gelden de door opdrachtgever en/of derden gehanteerde Algemene Voorwaarden niet.
2.5 Mocht de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijk vonnis worden uitgesproken, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en zal de vernietigde bepaling worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vernietigde bepaling in acht wordt genomen, in overeenstemming met de inhoud van het betreffende gerechtelijke vonnis en de toepasselijke wettelijke bepaling.
2.6 Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Gordiaanse Knoop, niet tevens een andere dienstverlener verzoeken de producten en/of diensten te leveren, waarvoor in eerste instantie de opdracht was verstrekt aan De Gordiaanse Knoop. Handelt opdrachtgever in strijd met deze bepaling, dan heeft De Gordiaanse Knoop het recht om met onmiddellijke ingang de toepasselijke overeenkomst tot levering van product(en) en/of dienst(en) op te zeggen. De tot het moment van opzegging gemaakte kosten door De Gordiaanse Knoop, rechtstreeks en indirect voortvloeiende uit de reeds verstrekte opdracht, dienen alsdan per omgaande door opdrachtgever aan de De Gordiaanse Knoop te worden betaald, kosten ter inning om de in dit lid bedoelde kosten betaald te krijgen, daaronder begrepen.
2.7 In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, als bedoeld in artikel 1, lid d van deze Algemene Voorwaarden, geldt de volgende rangorde: a. Toepasselijke wettelijke bepalingen; b. De Overeenkomst; c. De Bijlagen behorende bij de overeenkomst; d. Deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen anderszins
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van De Gordiaanse Knoop zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 Bij samengestelde prijzen bestaat er geen verplichting voor De Gordiaanse Knoop tot levering van een gedeelte van wat is geoffreerd tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het gehele aanbod opgegeven prijs.
3.3 Offertes van De Gordiaanse Knoop zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.4 Voor aanbiedingen aan particulieren voor, training en/of coaching geldt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, een uurtarief. Het geldende uurtarief wordt, inclusief het btw-percentage, aangegeven. Op 1 januari en op 1 juli van enig jaar worden deze tarieven geïndexeerd en vastgesteld.

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst of aanbod
4.1 Een overeenkomst, als bedoeld in artikel 1, lid d, wordt aangegaan voor bepaalde tijd, als vastgelegd in de offerte, c.q. opdrachtbevestiging. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte, c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de eerste factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.
4.2 Voor aanbiedingen kan mondelinge overeenstemming, ook qua tijdsduur van de opdracht, volstaan. De eerste factuur wordt alsdan als opdrachtbevestiging beschouwd.
4.3 Bij individuele coaching of begeleidingen volstaat, na het doen van een aanbod, mondelinge overeenstemming.
4.4. Opzegging van de in dit lid genoemde overeenkomst door cliënt (opdrachtgever) is mogelijk. De verplichting tot betaling van het overeen gekomene blijft van kracht tot aan de algehele voldoening.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst of het aanbod
5.1 De Gordiaanse Knoop zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Gordiaanse Knoop het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. Indien De Gordiaanse Knoop niet binnen 7 (zeven) dagen nadat zij heeft aangekondigd een derde/derden te zullen inschakelen voor de uitvoering van de opdracht, met daarbij opgenomen een overzicht van de daarmee verband houdende kosten, een afwijzende reactie van de opdrachtgever heeft ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met het inschakelen van een derde/derden en de daarmee verband houdende kosten.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de De Gordiaanse Knoop aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Gordiaanse Knoop worden verstrekt. Onder tijdig wordt in dit verband verstaan: binnen 14 (veertien) dagen na opdrachtbevestiging. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de De Gordiaanse Knoop het recht de uitvoering van de overeenkomst, op te schorten tot het moment dat de benodigde gegevens zijn verstrekt. Van zo een opschorting doet de De Gordiaanse Knoop schriftelijk mededeling bij de aanvang van de opschorting.
5.4 Opdrachtgever is gehouden De Gordiaanse Knoop onverwijld te informeren aangaande feiten en omstandigheden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst en/of daarop van invloed kunnen zijn.
5.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Gordiaanse Knoop ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De Gordiaanse Knoop is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste, onvolledige en daardoor onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
5.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de De Gordiaanse Knoop de uitvoering van die onderdelen die tot werkzaamheden van de volgende fase behoren, opschorten tot het moment dat de opdrachtgever de voorafgaande fase (schriftelijk) heeft goedgekeurd en/of heeft betaald.

Artikel 6: Honorarium, kosten, tarieven, debiteurenprotocol
6.1 De honorering van de De Gordiaanse Knoop berust op tarieven, als vermeld in de door opdrachtgever schriftelijk akkoord bevonden offerte, tenzij een andere vorm van honorering is overeengekomen. Het geldende tarief is opgenomen in de overeenkomst, dan wel in de bevestiging van de opdracht. Bij coaching- en/of begeleidingswerkzaamheden wordt het uurtarief mondeling medegedeeld.
6.2 Indien noodzakelijk voor de uitvoering van een opdracht worden reis- en administratiekosten, zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die worden gemaakt ter uitvoering van de opdracht, afzonderlijk in rekening gebracht.
6.3 Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de bedragen altijd exclusief BTW. 6.4 De BTW wordt berekend over het totaal van de te factureren bedragen.
6.5 Betaling van het verschuldigde honorarium en de overige kosten dient te geschieden binnen 21 (één en twintig) dagen na factuurdatum.
6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot korting of verrekening.
6.7 Na het verstrijken van het aantal dagen – als bedoeld in lid 6,5 van dit artikel – is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van De Gordiaanse Knoop op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.8 Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de eerste vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening incassokosten verschuldigd. Bij een eerste verzuim zijn de incassokosten € 40,== Bij herhaald verzuim kunnen de incassokosten oplopen tot een maximum ad. 
€ 1.500,00 Opdrachtgever dient tevens 21% BTW over de incassokosten te betalen aan De Gordiaanse Knoop.
6.9 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen incassokosten, alsmede de BTW over de incassokosten, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke- alsook de gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en/of incassobureaus.
6.10 Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Hierbij geldt eveneens hetgeen onder de leden 6.1 tot en met 6.9 van dit artikel is beschreven, met die uitzondering dat kosten van derden bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk kunnen worden doorbelast.
6.11 De Gordiaanse Knoop verplicht zich een verantwoording van de uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
6.12 Bij een opdracht met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6.13 De tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, c.q. het verstrekken van de opdracht voor De Gordiaanse Knoop geldende omstandigheden, zoals onder meer accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect bij de Gordiaanse Knoop worden geheven, c.q. door derden aan De Gordiaanse Knoop ten laste worden gebracht; alsmede aankoopprijzen, in- en uitvoerrechten en valutakoersen. Indien deze – en hiermee vergelijkbare – omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst, c.q. het verstrekken van de opdracht, doch voor de afronding van de opdracht wijzigen, heeft De Gordiaanse Knoop het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan opdrachtgever door te berekenen.
6.14 Bij aanvaarding van een opdracht waarbij een derde (andere of anderen) opdrachtnemer(s) betrokken is (zijn) en de opdracht daarbij een bedrag ad. € 10.000,== te boven gaat, heeft De Gordiaanse Knoop recht op de helft van het te betalen bedrag van de opdracht bij ondertekening van de overeenkomst te verkrijgen en betaling van het restant in vaste termijnen gedurende de uitvoering van de opdracht.
6.15 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens De Gordiaanse Knoop op te schorten.
6.16 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats ter afdoening van alle opeisbare openstaande facturen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.17 De Gordiaanse Knoop is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór uitvoering van de opdracht voldoende vooruitbetaling of voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen. Indien de opdrachtgever met de verlangde voldoende vooruitbetaling of voldoende zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op De Gordiaanse Knoop rustende prestatieplicht, onverminderd te recht van De Gordiaanse Knoop op volledige vergoeding ten deze van alle geleden en te lijden schade, kosten en interesten door de opdrachtgever.
6.18 Opdrachtgever stelt De Gordiaanse Knoop steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, (correspondentie)adres, e-mail adres, btw-nummer en desgevraagd banknummer.

Artikel 7: Wijzigen van de overeenkomst of verstrekte opdracht.
7.1 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst of anderszins verstrekte opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, aan te vullen, dan wel anders in te richten, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst of anderszins verstrekte opdracht aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst, of anderszins verstrekte opdracht wordt aangepast, kan het tijdstip der voltooiing van de uit te voeren werkzaamheden daardoor worden beïnvloed. De Gordiaanse Knoop zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk informeren.
7.3 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst, of anderszins verstrekte opdracht, dan wel een nader overeengekomen andere inrichting van de uit te voeren werkzaamheden, financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Gordiaanse Knoop de opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Gordiaanse Knoop aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst of anderszins verstrekte opdracht, dan wel andere inrichting van de uit te voeren werkzaamheden, een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
7.4 In afwijking dat het in lid 3 van dit artikel bepaalde zal De Gordiaanse Knoop geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst of anderszins verstrekte opdracht, dan wel een andere inrichting van de uit te voeren werkzaamheden aan De Gordiaanse Knoop behoren te worden toegerekend.
7.5 Indien de opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog wijzigingen of aanvullingen van de opdracht, dan wel een anders gewenste inrichting van de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht verlangt, moeten deze door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan De Gordiaanse Knoop de De Gordiaanse Knoop ter kennis zijn gebracht. De kosten die een wijziging of aanvulling van de opdracht, dan wel een gewenste andere inrichting van de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht met zich meebrengt, worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hetgeen in Artikel 6, lid 1 en lid 7 van deze Algemene Voorwaarden is gesteld, is ten deze van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8: Overmacht
8.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van De Gordiaanse Knoop, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever of cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Gordiaanse Knoop kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht anderszins te voorzien was. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de uitvoering van de werkzaamheden, welke niet te wijten zijn aan De Gordiaanse Knoop en/of haar toeleveranciers en/of het door derden verzorgde transport; maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, alsmede storing of uitvallen van het internet, de telecommunicatie infrastructuur, stroomstoringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming, tijdelijke- of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers van De Gordiaanse Knoop
8.2 De Gordiaanse Knoop zal waar mogelijk de opdrachtgever of cliënt(en) zo spoedig van een dreigende overmachttoestand op de hoogte stellen.
8.3 Indien de De Gordiaanse Knoop door overmacht niet kan voldoen aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever of cliënt, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
8.4 Indien de overmachtstoestand 2 (twee) kalendermaanden of langer voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
8.5 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 9: Klachten
9.1 Eventuele klachten ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen uiterlijk 14 (veertien) dagen na ontvangst van de factuur en/of uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de klacht – indien de opdrachtgever(s) en/of cliënt(en) aantoont, resp. aantonen, dat het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon worden ontdekt – aan De Gordiaanse Knoop schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door opdrachtgever(s) en/of cliënt(en). Dit onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klacht, alsmede het tijdstip, dan wel de tijdspanne, waarop of waarin zich de klacht heeft voorgedaan. Betreft de klacht een factuur, dan dient de factuurdatum, het factuurnummer en het klantnummer te worden vermeld. Na het verstrijken van de alhier genoemde termijnen wordt de opdrachtgever, c.q. wordt de cliënt geacht de uitgevoerde werkzaamheden en/of facturen voor akkoord te hebben geaccepteerd. Alsdan worden klachten niet meer door De Gordiaanse Knoop in behandeling genomen.
9.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever of cliënt niet op.
9.3 Indien een klacht door De Gordiaanse Knoop na onderzoek wordt beoordeeld als gegrond, heeft klager, de keuze tussen alsnog de uit te voeren werkzaamheden geleverd te krijgen, inclusief herstel van de klacht, dan wel een aanpassing van de factuur.
9.4 Herstel, en/of aanpassing, als in het vorige lid van dit artikel omschreven, kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van klager.

Bekijk ook de folder met klachtenprocedure vanuit Zhong/KAB.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid voor directe schade door De Gordiaanse Knoop wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel anderszins verstrekte opdracht, ontstaat slechts indien opdrachtgever, of cliënt, De Gordiaanse Knoop onverwijld en deugdelijk, binnen een termijn van uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat de schade is geconstateerd, schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij tevens een redelijke termijn ter zuivering van de geconstateerde tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het tekort te bevatten.
10.2 De aansprakelijkheid van De Gordiaanse Knoop voor directe schade van de opdrachtgever is beperkt tot het
bedrag, gelijk aan de netto factuurwaarde van de diensten waarop de schadeclaim betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomende gevallen toekent.
10.3 De aansprakelijkheid van De Gordiaanse Knoop voor indirecte schade, waaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, immateriële schade, psychische schade, verlies van gegevens of schade door bedrijfsstagnatie en/of leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

Artikel 11: Geheimhouding
11.1 De Gordiaanse Knoop en allen die voor De Gordiaanse Knoop werkzaam zijn, is (zijn) verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst, dan wel anderzijds verstrekte opdracht, of uit andere bron is verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 Bij het uitvoeren van werkzaamheden als coaching en/of mediation is de geheimhoudingsplicht absoluut.

Artikel 12: Ontbinding van de overeenkomst of het aanbod
12.1 In de navolgende situaties is de opdrachtgever van rechtswege jegens De Gordiaanse Knoop in verzuim en is De Gordiaanse Knoop bevoegd de overeenkomst, dan wel anderszins verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of buitengerechtelijke tussenkomst vereist is – te ontbinden:
a. opdrachtgever is overleden;
b. opdrachtgever buiten staat is geraakt;
c. opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel opdrachtgever bij wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
d. opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming, althans zijn activiteiten, geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt, danwel staakt;
e. ten laste van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag is gelegd;
f. De Gordiaanse Knoop op goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Voorgaande omstandigheden laten de overige rechten van De Gordiaanse Knoop onverlet.
12.2 De Gordiaanse Knoop is steeds gerechtigd om – al dan niet – opeisbare vorderingen van De Gordiaanse Knoop te verrekenen met vorderingen die opdrachtgever op De Gordiaanse Knoop heeft uit hoofde van de overeenkomst, dan wel anderszins verstrekte opdracht. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van opdrachtgever is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan De Gordiaanse Knoop te zijn verleend.

Artikel 13: Intellectuele eigendom en auteursrechten
13.1 Onverminderd hetgeen het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt de De Gordiaanse Knoop zich alle rechten en bevoegdheden voor die De Gordiaanse Knoop toekomen vanwege de Auteurswet.
13.2 Alle door De Gordiaanse Knoop verstrekte stukken, zoals: beleidsnotities, handleidingen, vragenlijsten, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, les- en leermaterialen, folderteksten, enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door de opdrachtgever zonder toestemming van De Gordiaanse Knoop worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis worden gebracht van derden, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken en/of materialen anders voortvloeit.
13.3 De Gordiaanse Knoop behoudt het recht de door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel anderzijds verstrekte opdracht, toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14: Wijziging Algemene Voorwaarden
14.1 De Gordiaanse Knoop behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, in te perken of aan te vullen.
14.2 Wijzigingen, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten of anderszins mondeling of schriftelijk verstrekte opdrachten, met in achtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
14.3 Indien een opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst tussen opdrachtgever en de De Gordiaanse Knoop opzeggen, daarbij alle toepasselijke wettelijke bepalingen van het overeenkomstenrecht, als vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, respecterend.

Artikel 15: Relatie Overeenkomst en Algemene Leveringsvoorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van de tussen De Gordiaanse Knoop enerzijds en opdrachtgever anderzijds gesloten en schriftelijk vastgelegde (ondertekende) overeenkomst, dan wel anderszins mondeling of schriftelijk verstrekte opdracht. Alzo vormen de overeenkomst, dan wel de anderszins mondeling of schriftelijk verstrekte opdracht met deze Algemene Voorwaarden één geheel.

Artikel 16: Toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de overeenkomst waarmee deze Algemene Voorwaarden één geheel vormen, is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 Alle geschillen tussen opdrachtgever en De Gordiaanse Knoop, ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze Algemene Leveringsvoorwaarden, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Bosch, onverminderd de bevoegdheid van partijen een (voorlopige) voorziening in kort geding te vragen.

Veghel: 2 maart 2021