PRIVACY VERKLARING

De Gordiaanse Knoop hecht zeer aan de privacy van zijn cliënten en doet er al het nodige aan om dit te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens omgaan. We maken in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. In voorkomende gevallen kondigen wij deze wijziging(en) aan onze cliënten aan via de door onze gebruikte kanalen, zodat u in de gelegenheid bent van deze wijzigingen kennis te nemen.

Wij verzamelen privacygegevens conform de toepasselijke bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese verordening die natuurlijke personen, alsook organisaties en instellingen tot wet strekt en verplicht privacygegevens op een gestandaardiseerde wijze te verzamelen, bij te houden en te wijzigen.

Eén van de bepalingen van deze verordening is dat de persoon, instelling of organisatie, van wie privacy gegevens worden bewaard, te allen tijde het recht heeft deze gegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, in te korten of te (doen) vernietigen.

Om effectief te kunnen communiceren verzamelen we de volgende gegevens:

Adres gegevens (NAW). Naam, adres, postcode en woonplaats of gekozen domicilie zullen gebruikt worden om schriftelijk te corresponderen, uitnodigingen te versturen, afspraken te maken, te factureren, rapportages te verzenden, e.d.
E-mail adres. De meeste correspondentie zal verlopen via e-mail. Deze zal tot doel hebben de werkzaamheden goed te kunnen organiseren en goed te laten verlopen. Denk hierbij aan (afwijkingen) van aanvangstijden van workshops, trainingen, begeleidingen, cursussen, groepsbijeenkomsten, aankondigingen van speciale evenementen, verspreiding van syllabi en (les)materiaal, e.d.
Nieuwsbrief. Onze nieuwsbrief, welke eens in het kwartaal verschijnt, versturen wij eveneens per e-mail aan hen, die op deze nieuwsbrief geabonneerd zijn. Indien een abonnee geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief en ons daarvan mededeling doet, wordt deze abonnee direct uit het bestand verwijderd. Overigens wordt onze nieuwsbrief wel ter algemene kennis gebracht via onze website.
Telefoonnummer. Indien het nodig is om snel met elkaar contact te hebben zullen we gebruik maken van het telefoonnummer dat u daarvoor beschikbaar hebt gesteld.

Delen van informatie met derden. De Gordiaanse Knoop zal nimmer uw persoonlijke gegevens verstrekken aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder opgaaf van reden.

Meer inhoudelijke privacy gegevens over gedragingen of het functioneren van personen voor wie of met wie wij werken zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Deze gegevens worden als strikt vertrouwelijk gezien en zo behandeld. Medewerkers van De Gordiaanse Knoop zijn daartoe onderworpen aan een beroepsmatige geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht wordt niet opgeheven bij enkele toestemming van degene(n) over wie meer inhoudelijke privacygegevens worden bewaard, alsook niet vanwege het vertrek van medewerkers bij De Gordiaanse Knoop. In offertes en overeenkomsten met bedrijven, instellingen en organisaties is daartoe een bepaling opgenomen. Uitzonderingen op het hier geschrevene geldt slechts dan wanneer wij er kennis van hebben dat een persoon een acuut gevaar voor zichzelf of anderen vormt; dan wel dat wij daartoe gedwongen worden ingevolge wettelijke bepalingen van openbare orde of in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Verwerking en beveiliging. Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen op een systeem dat beveiligd is naar de laatste stand van de techniek, voortdurend up-to-date gehouden en wordt enkel door De Gordiaanse Knoop gebruikt voor een zorgvuldige uitoefening van zijn werkzaamheden en administratieve doeleinden. De toegang tot dit systeem en alle verbindingen met het internet is beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot persoonsgegevens.

Bewaartermijn.
Uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens worden bewaard vanaf het moment dat een eerste contact plaats vindt. U wordt vanaf dat moment ook geacht akkoord te gaan met deze privacy verklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens. Een verwijzing naar deze privacy verklaring is te vinden op onze inschrijf- formulieren, in onze (model) overeenkomst en op onze website. Na beëindiging van onze werkrelatie blijven deze gegevens nog zeven jaar bewaard om aan de wettelijke verplichtingen van de belastingdienst te kunnen voldoen.

Contact. Indien u contact met ons wenst op te nemen over deze privacy verklaring, kunt u gebruik maken van de volgende adresgegevens:

Kievietdonk 69
5467 AS VEGHEL
0413 – 355 385
info.degordiaanseknoopjw@gmail.com